انجمن پارسی لند
بازگشت   پارسی لند > مقالات علوم پایه و انسانی > جزوات و نمونه سوالات (رایگان) > نمونه سوالات دانشگاهی

سایت پارسی لند | Parsiland Forums
  

نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي
نحوه نمایش امتیاز موضوع: 7آرا, 4.86 میانگین. امتیاز: ابزارهای موضوع  
نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي 21 مرداد 1388   #1
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.

نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي

سلام عزیزان
فصل يک - سوالات 8 - 1
1)آموزش چيست ؟

الف) کنش متقابل بين مهم و دانش آموزان
ب) فعاليتي که با هدف ايجاد يادگيري در افراد از پيش طراحي شده
ج) فعاليتي که معلم جهت دستيابي هدفهاي کلي درس طرح ريزي
د) فعاليت دانش آموزان جهت يادگيري مطالب آموزشي2) ويژگي مهم و امتياز عمده آموزش رو در روي کلاسي چيست ؟
الف) تعيين هدفهاي رفتاري
ب) انتقال اطلاعات
ج) الگوي عمومي آموزش
د) کنش متقابل3)مبادله گفتار يا اعمال بين معلم و دانش آموزان که به جريان آموزشي و يادگيري جهت مي دهد چه نام دارد ؟
الف) کنش متقابل
ب) تدريس
ج) سخنراني
د) طرح آموزشي4) طبق مدل عمومي آموزش ترتيب درست مراحل فعاليتهاي آموزشي معلم کدام است ؟
الف) تعيين آمادگي دانش آموزان ، تعيين هدفهاي آموزشي ،اجراي روش آموزشي ، ارزشيابي
ب) تعيين هدفهاي آموزشي ، تعيين آمادگي دانش آموزان ، اجراي روش آموزشي ، ارزشيابي
ج) تعيين آمادگي دانش آموزان ، سنجش آغازين ، تعيين هدفهاي آموزشي ، اجراي روش آموزشي
د) تعيين هدفهاي آموزشي ، تعيين آمادگي دانش آموزان ، ارزشيابي ، اجراي روش آموزشي5) مهمترين هدف فعاليتهاي آموزشي چيست ؟
الف) افزايش حجم ذخيره سازي حافظه دراز مدت
ب) تعيين فعاليتهاي ضمن آموزش
ج) تهيه مدل آموزشي
د) تغيير در رفتار6) کدام يک از موراد زير نمايانگر فعاليتهاي پيش از عمل آموزش در يک الگوي عمومي آموزش محسوب مي شود؟
الف) تعيين هدفهاي آموزشي
ب)استفاده از رسانه مناسب
ج) انتخاب روشهاي آموزشي
د) اجراي ارزشيابي7) فعاليت ضمن عمل آموزش را مشخص کنيد ؟
الف) تعيين ويژگيهاي ورودي يادگيرندگان
ب) تعيين هدفهاي آموزشي به صورت رفتاري
ج) به کارگيري روشها براي وصول به اهداف آموزشي
د) مراجعه به رفتارهاي روانشناسي يادگيري و روانشناسي تربيتي8) کدام يک از مراحل فعاليتهاي آموزشي به فرايند واقعي آموزش يا تدريس اختصاص دارد؟
الف) فعاليتهاي پيش از فرآيند آموزش
ب) فعاليتهاي ضمن آموزش
ج) فعاليتهاي پيش از فرآيند آموزش و ضمن آن
د) فعاليتهاي ضمن و پس از فرآيند آموزش

این مطلب با زحمات کاربرای این سایت جمع آوری شده است
اخلاق حکم می کند در صورت برداشت از سایت منبع را ذکر کنید!

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي 21 مرداد 1388   #2
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.

پاسخ : نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي پاسخ : نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي

فصل دوم - سوالات 25 - 9
9) منبع انتخاب و تدوين هدفهاي کلي آموزش را مشخص کنيد ؟

الف) منابع علمي روانشناسي يادگيري
ب) نيازهاي دانش آموزان
ج) کتابهاي روانشناسي تربيتي
د) انتظارات معلمان10) کدام يک از گزينه هاي زير از جمله ملاکهاي گزينش هدفهاي آموزشي از ديدگاه تايلر مي باشد ؟
الف) جامعه
ب) دانش آموز
ج) موضوع درسي
د) فلسفه آموزش و پرورش11) بهترين روش بيان هدفهاي آموزشي ، تدوين هدفها با توجه به کداميک از موارد زير است ؟
الف) فعاليتهاي معلم
ب) يادگيري دانش آموزان
ج) فعاليتهاي دانش آموزان
د) عناوين درسي12) هدفهاي آموزشي معلمان بايد بر اساس چه موردي بيان شود ؟
الف)فعاليتهاي دانش آموزان
ب) يادگيري دانش آموزان
ج) فعاليتهاي معلم
د) عناوين درسي13) در نظريه بلوم هدفهاي آموزشي بايد به چه صورت مطرح شوند ؟
الف) فهميدن
ب) کاربستن
ج) رفتاري
د) غير رفتاري14) دانش آموز بتواند به انتخاب خود يکي از اشعاري را که معلم به او مي دهد به نثر ساده و حداکثر در ده سطر بنوسيد .
الف) يک هدف کامل رفتاري است
ب) يک هدف رفتاري است اما شرايط و ملاک ندارد
ج) يک هدف رفتاري است که تنها ملاک دارد
د) يک هدف رفتاري است که تنها شرايط دارد15) دانش آموز بايد بتواند سه علت مهم سقوط سلسله غزنويان را توضيح دهد . هدف بالا کدام ويژگي لازم جهت بيان يک هدف رفتاري کامل را ندارد ؟
الف) شرايط عملکرد
ب) ملاک عملکرد
ج) وسايل عملکرد
د) عملکرد يادگيرنده16) در هدف " دانش آموز بايد بتواند با استفاده از فهرستي از نام شعرا و نويسندگان ايران که معلم در اختيار او قرار مي دهد ، نام پنج شاعر دوره غزنويان را حداکثر در يک دقيقه نام ببرد " ملاک عملکرد کدام است ؟
الف) با استفاده از فهرست
ب) معلم در اختيار او قرار ميدهد
ج) نام پنج شاعر
د) حداکثر در يک دقيقه17)دانش آموز بايد بتواند شعر فارسي را بدون غلط از حفظ بگويد . شرايط عملکرد کدام است ؟
الف) بدون غلط
ب) از حفظ
ج) بگويد
د) شعر فارسي18) کدام يک از موارد زير نشاندهنده يکيک از فوايد مهم هدفهاي رفتاري است ؟
الف) سهل الوصول بودن
ب) آرامش شاگرد در يادگيري
ج) مبتني بر انگيزه هاي افراد
د) مبتني نبودن بر نظر معلم و مدير19) در روش گرانلند چه هدفي مد نظر است ؟
الف) عملکرد
ب) عملکرد نمونه
ج)هدفهاي رفتاري
د) درک و فهم20) هدفهاي آموزشي رفتاري سه دسته اند . کدام مورد زير جزء آنها نيست ؟
الف) پاياني
ب) ورودي
ج) مرحله اي
د) واسطه اي21) به نظر گرانلند در تهيه اهداف آموزشي چه روشي بايد اعمال شود ؟
الف) در ابتدا به صورت کلي و غير رفتاري بيان شود
ب) با در نظر گرفتن افعال بيان کردن و تشخيص دادن طراحي مي شود
ج) اين روش براي هدفهاي رفتاري مفيد تر از هدفهاي شناختي است
د) از روي عملکردهاي فرد مي توان به ميزان يادگيري او پي برد22) جدول مشخصات هدفهاي رفتاري داراي دو بعد است : 1- هدف 2- کدام است ؟
الف) دانش
ب) فعاليت
ج) محتوا
د) سازمان23) آن دسته از اهداف آموزشي که آمادگي قبلي يادگيرنده را مورد بررسي قرار ميدهد چه نام دارد ؟
الف)کلي
ب) واسطه اي
ج) نهايي
د) ورودي

24) کدام يک از گزينه هاي زير ، از جمله فوايد استفاده از هدفهاي رفتاري در فرايند آموزش نيست ؟
الف) بهبود کيفيت روش ها و فنون تدريس
ب) تسهيل طرح و اجراي آموزش
ج) تسهيل عمل ارزشيابي
د) ايجاد آرامش در يادگيري

25) اعمالي که يادگيرنده بعد از يادگيري بخشي از درس و پيش از يادگيري و اتمام کامل درس انجام مي دهد چه نام دارد ؟
الف) هدفهاي ورودي
ب) هدفهاي واسطه اي
ج) هدفهاي تکميلي
د ) هدفهاي غايي

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي 21 مرداد 1388   #3
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.

پاسخ : نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي پاسخ : نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي

فصل سوم - سوالات 45 - 26
26) مثال زير جزء کدام يک از اهداف آموزشي بلوم است ؟ " دانش آموز بايد بتواند با شخص ناشنوا از طريق اشاره رابطه برقرار کند ؟

الف) شناختي
ب) عاطفي
ج) رواني – حرکتي
د) دانش روالها27) هدف زير مربوط به کدام طبقه شناختي است ؟" از دانشجو انتظار مي رود که از طريق مقايسه نظريه هاي مختلف يادگيري ، بهترين آنها را از لحاظ کاربرد آموزشي انتخاب کند ".
الف)تحليل
ب) ترکيب
ج) ارزشيابي
د) کاربستن28) پايه اي ترين سطح يادگيري در حوزه شناختي کدام است ؟
الف) ترکيب
ب) ارزشيابي
ج) فهميدن
د) دانش29) اينکه از يادگيرنده انتظار مي رود براي يک متن درسي هدف رفتاري کامل بنويسيد در کدام سطح هدفهاي حوزه شناختي قرار مي گيرد ؟
الف) فهميدن
ب) کاربرد
ج) ارزشيابي
د) ترکيب30) توانايي پيش بيني نتايج اقدامات مختلف جزء کدام يک از اهداف زير است ؟
الف) تفسير
ب) برون يابي
ج) درون يابي
د) تحليل31) هنگامي که دانش آموز قوانين معاشرت در فرهنگهاي مختلف را بازگو مي کند ، اين توانايي در کدام يک از خرده طبقات حوزه شناختي قرار دارد ؟
الف) دانش روالها
ب) دانش واقعيات مشخص
ج) دانش امور قرار دادي
د) دانش روشها32) افعالي چون داوري کردن ، بحث کردن ، مقايسه کردن ، در کدام يک از خرده طبقات حوزه شناختي بلوم کاربرد بيشتري دارد ؟
الف) کاربستن
ب) ارزشيابي
ج) تحليل
د) ترکيب33) در حوزه شناختي ، طبقه دانش به کدام مورد زير مربوط مي شود ؟
الف) توانايي استفاده از اصول يادگرفته شده
ب) مقايسه اجزاي اطلاعات
ج ) کشف روابط ميان پديده ها
د) يادگيري و بازشناسي اطلاعات34) اينکه از شما انتظار مي رود حوزه هاي سه گانه يادگيري را توضيح دهيد و براي هر يک مثالي بزنيد ، به کدام حوزه يادگيري مربوط مي شود ؟
الف) شناختي
ب) عاطفي
ج) رواني – حرکتي
د) شناختي و رواني – حرکتي35) دانشجو بايد بتواند در آموزش درسي که به او محول مي شود اصول قابل استفاده هر يک از نظريه هاي يادگيري را که در درس روانشناسي تربيتي آموخته در موقع مناسب پياده کند " اين هدف در کدام طبقه قرار مي گيرد ؟
الف) تحليل
ب) ترکيب
ج) کاربستن
د) فهميدن36) وقتي که معلم از اين بابت نگران است که يکي از دانش آموزان در حل مسائل رياضي با مشکل مواجه است ، نگراني او به کدام حوزه ذيل مربوط است ؟
الف) شناختي
ب) عاطفي
ج) رواني – حرکتي
د) رفتاري37) بيان خواص فيزيکي و شيميايي عناصر مختلف به کدام يک از طبقه هاي فرعي طبقه دانش اشاره مي کند ؟
الف) دانش ملاکها
ب) دانش امور قرار دادي
ج) دانش روالها
د) دانش واقعيتهاي مشخص38) استنتاج مجموعه اي از روابط انتزاعي ، از جمله زير طبقه هاي کدام يک از طبقه هاي حوزه شناختي است ؟
الف) کاربرد
ب) تحليل
ج) ترکيب
د) ارزشيابي39) در کدام يک از مراحل حيطه عاطفي يادگيرنده طبق ارزشهاي خود به نحوي عمل مي کند که رفتارش معرف شخصيت و جهان بيني وي باشد ؟
الف) پاسخ دادن
ب) ارزشگذاري
ج) سازماندهي ارزشها
د) تشخص40) در حوزه عاطفي ، وابستگي عاطفي قبل از تشخص چيست ؟
الف) دريافتن
ب) سازماندهي ارزشها
ج) ارزشگذاري
د) پاسخ دادن

42) در کدام مرحله حوزه عاطفي يادگيرنده چيزي را بر چيز ديگر ترجيح مي دهد ؟
الف) ارزشگذاري
ب) پاسخ دادن
ج) سازماندهي ارزشها
د) تشخص

43)الگوهاي حرکتي ذاتي که از ترکيب حرکات بازتابي تشکيل مي شوند به کداميک از طبقه هاي حوزه رواني – حرکتي اشاره مي کند ؟
الف)حرکاتي بازتابي
ب) تواناييهاي ادراکي
ج) حرکتهاي اساسي
د) حرکتهاي ماهرانه

44) پيروي از دستورات شفاهي و حفظ تعادل و پرش از روي طناب به کدام يک از طبقه هاي حوزه رواني – حرکتي اشاره مي کند ؟
الف) تواناييهاي ادراکي
ب) حرکتهاي اساسي
ج) تواناييهاي فيزيکي
د) حرکتهاي ماهرانه

45) الگوهاي حرکتي مورد نياز در ورزشها و هنرهاي ظريف به کدام طبقه حوزه رواني – حرکتي مربوط است ؟
الف) حرکتهاي اساسي
ب) حرکتهاي ماهرانه
ج) تواناييهاي فيزيکي
د) تواناييهاي بدني

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي 21 مرداد 1388   #4
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.

پاسخ : نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي پاسخ : نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي

فصل چهارم - سوالات 54 - 46
46) تعيين ميزان اطلاعات يادگيرنده از مطالبي که قرار است آموزش داده شود چه نام دارد؟

الف) سنجش آغازين
ب) ارزشيابي تشخيص
ج) ارزشيابي تکويني
د) پيش آزمون47) مورد کاربرد روش تحليل تکليف و تشکيل سلسله مراتب يادگيري چيست ؟
الف) تدوين هدفهاي رفتاري کامل
ب) تعيين رابطه وسيله و هدف براي جستجوي راه حل مسئله
ج) کشف سازماندهي اطلاعات در حافظه
د) تهيه رفتاري ورودي48) هدف از اجراي سنجش آغازين چيست ؟
الف) سنجش ميزان تسلط افراد بر پيش نيازهاي درس جديد
ب) تعيين ميزان اطلاعات افراد از مطالب درس جديد
ج)اندازه گيري آگاهي افراد از اهداف کلي نظام تربيتي
د) تعيين ميزان آمادگي افراد براي ورود به مدرسه49) بهترين راه حل براي رفع مشکل رفتارهاي ورودي پيش نياز چيست ؟
الف) آموزش فردي به صورت جمعي
ب) آموزش فردي به صورت فردي
ج) اصلاح هدفهاي درس
د) تغيير شکل – تکليف يادگيري50) کدام مورد نشاندهنده انگيزش يادگيري يا علاقه به درس است ؟
الف) هدف هاي عاطفي
ب) ويژگيهاي ورودي شناختي
ج) ويژگيهاي ورودي عاطفي
د) ويژگيهاي ورودي رواني – حرکتي51) مهمترين عامل تعيين علاقمندي يا عدم علاقه دانش آموز نسبت به تکاليف يادگيري چيست ؟
الف) شکست در مدرسه
ب) موفقيت تحصيلي
ج) تجارب يادگيري
د) استعدادهاي بالقوه52) کدام يک از اجزاء ويژگيهاي ورودي عاطفي از بقيه مهمتر است ؟
الف) عاطفه مربوط به موضوع درسي
ب) عاطفه مربوط به موضوع آموزشگاه
ج) عاطفه مربوط به معلم
د) مفهوم خود تحصيلي53) کدام يک از گزينه هاي زير از جمله فنون ايجاد علاقه و انگيزيش در يادگيرندگان نيست ؟
الف) هدفهاي آموزشي را در آغاز درس بگوييد
ب) پيامدهاي منفي مشارکت افراد در فعاليت يادگيري را کاهش دهيد
ج) در انجام تکاليف يادگيري ميان دانش آموزان رقابت ايجاد کنيد
د) از امتحانات به عنوان وسيله ايجاد انگيزش استفاده کنيد54) به نظر روانشناسان انسان گرا چه موردي موجب ياديگري دانش آموز و علاقه در وي مي شود ؟
الف) درک معاني امور
ب) مشارکت افراد
ج) تشويق
د) توضيح اهداف

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي 21 مرداد 1388   #5
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.

پاسخ : نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي پاسخ : نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي

فصل پنجم - سوالات 74 - 55
55) تغيير نسبتاً پايداردر رفتار بالقوه در اثر تجربه به چه نام دارد ؟

الف) رشد
ب) يادگيري
ج) آموزش
د) آفرينندگي56) کدام يک از گزينه هاي زير از ويژگيهاي مهم و ضروري در تعريف يادگيري محسوب نمي شود ؟
الف) پايداري
ب) تغير در رفتار بالقوه
ج) تجربه
د) تغيير در رفتاربالفعل57) ما از طريق چه موردي به رفتار نهان پي مي بريم ؟
الف) تست
ب) گفتار
ج) رفتار آشکار
د)عملکرد58) به جنبه هاي قابل مشاهده يادگيري چه مي گويند ؟
الف) عملکرد
ب) کنش
ج) رفتار
د)بازخورد59) معمولاً در ارزشيابي از ميزان يادگيري فرد به چه موردي اهميت داده مي شود ؟
الف) توانايي
ب) رفتار
ج) تغيير
د)عملکرد60) رفتار نهاني که هم محصول يادگيري به حساب مي آيد و هم جزو تجاربي است که به يادگيري مي انجامد چه نام دارد ؟
الف) خلاقيت
ب) تفکر
ج) يادگيري اتفاقي
د)توانايي61) کدام يک از انواع يادگيري " با دادن پاسخهاي دقيق عضلاني به محرکهاي معين " مشخص مي شود ؟
الف) محرک – پاسخ
ب) علامتي
ج) مفهوم
د) تميز محرکها62) مهارت آموزي نام ديگر کدام يک از انواع يادگيري است ؟
الف) علامتي
ب) محرک – پاسخ
ج) زنجيره اي
د)تميز دادن63) يادگيري پيش نياز يادگيري مفهوم کدام است ؟
الف) محرک – پاسخ
ب) تميز دادن
ج) زنجيره اي
د) اصل64) رفتار ورودي مورد نياز براي يادگيري اصل به نظر گانيه چيست ؟
الف) کلامي
ب) تميز دادن
ج) حل مسئله
د) مفهوم65) وقتي مي گوييم بعضي از دانش آموزان از دانش آموزان ديگر کوشاترند ، چه نوع يادگيري محسوب مي شود ؟
الف) کلامي
ب) تميز دادن
ج) اصل
د) مفهوم66)به نظر گانيه آفرينندگي جزء کدام يک از انواع يادگيري محسوب مي شود ؟
الف) اصل
ب)حل مسئله
ج) مفهوم
د) تميزدادن67) طبق نظر گانيه ، پيچيده ترين نوع يادگيري کدام است ؟
الف) اصل
ب) مفهوم
ج) زنجيره اي
د) حل مسئله68) حل مسئله جزء کداميک از انواع مهارتهاي ذهني به حساب مي آيد ؟
الف) قاعده اي سطح بالاتر
ب) قانون
ج) مفهوم آموزشي
د) تميزدادن69) تدابيري که انسهانها از طريق آنها در جهت فعال کردن و تنظيم مطالب ياد گرفته شده خود استفاده مي کند چه نام دارند ؟
الف) مهارتهاي ذهني
ب) راهبردهاي شناختي
ج) تدابير شناختي
د) راهنبردهاي يادگيري

70) مهارتهاي مربوط به پردازش اطلاعات ، به کدام يک از انواع بازده هاي يادگيري اشاره مي کند ؟
الف) مهارتهاي ذهني
ب) اطلاعت کلامي
ج) نگرشها
د) راهبردهاي شناختي

71) حالت دروني که بر انتخابهاي عمل شخصي که توسط فرد انجام مي شود تأثير مي گذارد چه نام دارد ؟
الف) نگرش
ب) بازخورد
ج) رايش
د) اطلاعا ت کلامي

72) همه نظامهاي آموزش و پرورش علاوه بر هدفهاي آموزشي و تربيتي داراي چه هدفي هستند ؟
الف) ارائه مطالب از دشوار به آسان
ب) ايجاد نگرشهاي مطلوب در يادگيرندگان
ج) ايجاد رقابت در افراد
د) مجبور کردن يادگيرندگان به انجام تکاليف خارج از توانايي

73) وقتي که از دانش آموز مي خواهيم که با استفاده از وسايل طبق الگو يک ميز بسازد چه نوع يادگيري مطرح مي شود ؟
الف)اصل
ب) تميز دادن
ج) زنجيره اي
د) محرک - پاسخ

74)شرکت در فعاليتهاي فوق برنامه مورد علاقه دانش آموز جزء کدام يک از موارد زير به حساب مي آيد ؟
الف) مهارتهاي حرکتي
ب) نگرشها
ج) تميز دادن
د) مهارتهاي ذهني

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي 21 مرداد 1388   #6
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.

پاسخ : نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي پاسخ : نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي

فصل ششم - سوالات 95 - 75
75) در شرطي شدن پاولفي ، اگر حيواني که به صداي زنگ شرطي شده است به صداي طبل هم پاسخ دهد ، اين رفتار او چه نام دارد ؟
الف) شرطي شدن سطح بالاتر
ب) تميز محرک
ج) تعميم
د) بهبود خود بخودي


76) کودکي در حال بالا رفتن از سر سره مي افتد و پايش صدمه مي بيند ، بعد ها هنگام نزديک شدن به سرسره دچار ترس و اضطراب مي شود ، در اين مثال محرک شرطي کدام است ؟
الف) منظره سرسره
ب) افتادن
ج) صدمه ديدن
د) ترس و اضطراب


77) در مثال بالا پاسخ اصلي کدام است ؟
الف) ترس
ب) اضطراب
ج) درد و صدمه
د)سرسره


78) در آزمايش پاولف ، نور قرمز چه ناميده مي شود ؟
الف) محرک شرطي
ب) محرک غير شرطي
ج) پاسخ اصلي
د) تقويت


79) نخستين کسي که به کشف قوانين يادگيري رفتار کنشگر پرداخت ورودي گر به آزمايش انجام داد که بود ؟
الف) واتسون
ب) اسکينر
ج) ثورندايک
د) پاولف


80) "هرگردي گردو نيست " نشاندهنده کدام يک از پديده هاي شرطي شدن است ؟
الف) تعميم
ب) تميز
ج) خاموشي
د) بهبود خود به خود


81) ناديده گرفتن گريه ها و رفتارهاي منفي کودکان منجر به چه پديده اي در شرطي شدن مي شود ؟
الف) تقويت
ب) تميز
ج) خاموشي
د) ظهور خود به خود


82)ضرب المثل کافر همه را به کيش خود پندارد نشانه چه پديده اي در شرطي شدن است؟
الف) تعميم
ب) تميز
ج) خاموشي
د) شرطي شدن


83) بر اساس نظريه شرطي شدن کلاسيک چرا برخي دانش آموزان نسبت به جلسه امتحان واکنش اضطراب نشان مي دهند ؟
الف) روابط موجود در جلسه ، بينشي را در وي ايجاد کرده که موجب اضطراب است
ب) جلسه امتحان به عنوان پيش سازمان دهنده ، ساخت شناختي وي را دچار اضطراب کرده
ج) جلسه امتحان با محرکي که به طور طبيعي اضطراب آور است چندين بار همراه شده


84) اگر به هنگام حضور محرک شرطي ، محرک غير شرطي ارائه نشود ، پاسخ شرطي چه تغييري مي کند؟
الف) جايگزين پاسخ شرطي بالاتر مي شود
ب) تقويت مي شود
ج) خاموش مي شود
د) آزمودني توانايي شرطي شدن خود را از دست مي دهد


85)طبق نظريه شرطي سازي کنشگر ، احتمال وقوع کدام رفتار افزايش مي يابد ؟
الف) پيش سازمان دهنده با موضع رفتار انطباق داشته باشد
ب) محرک آن با محرک غير شرطي همزمان ارائه شود
ج) به دنبال رفتار ، تقويت کننده داده شود
د) بينش فرد تغيير يابد


86) در روانشناسي شورندايک ، رفتار کنشگر را چه مي نامند ؟
الف) ورودي
ب) تعميم يافته
ج) بازتابي
د) وسيله اي


87) گسترش پاسخ از حضور محرک تميزي اوليه به محرکهاي مشابه آن چه نام دارد ؟
الف) تعميم
ب) تميز
ج) شرطي کنشگر
د) بازخورد زيستي


88) ارائه يک محرک آزار دهنده به دنبال يک رفتار نامطوب براي کاهش احتمال تکرار آن چه نام دارد ؟
الف) تقويت منفي
ب) خاموشي
ج) تنبيه
د) بازداري


89) کدام يک از موارد زير جزء تقويت کننده هاي نخستين محسوب مي شود ؟
الف) تابانيدن نور شديد به چشم
ب) جايزه
ج) سرزنش
د) تهديد

90) کدام يک از تقويت کننده هاي زير شرطي هستند ؟
الف) سروصداي شديد
ب) هوا
ج) تاباندن نور شديد
د) سرزنش


91) حضور مأمور راهنمايي رانندگي چه نقشي را در شرطي شدن افراد ايفا مي کند ؟
الف) محرک اصلي
ب) محرک تميزي
ج) محرک شرطي
د) تقويت کننده منفي


92) تشابه تقويت مثبت و منفي در چيست ؟
الف) تقويت رفتار پاسخگر
ب) افزايش احتمال وقوع رفتار
ج) تقويت رفتار کنشگر
د) نوع استفاده از آنها

93) اگر رفتاري منجر به يک نتيجه رضايت بخش شود آن رفتار آموخته خواهد شد، اين امر نشانگر کدام يک از قوانين ثورندايک است ؟
الف) وسيله اي
ب) تقويت
ج) آمادگي
د) اثر

94) کدام يک از رفتار ها جنبه ارادي دارند ؟
الف) پاسخگر
ب) کنشگر
ج)اساسي
د) علامتي

95) در چه روشي فرد براي تغييردادن حالت فيزيولوژيکي خود با توجه به اطلاعات ، تقويت مي شود ؟
الف) شرطي شدن کنشگر
ب) شرطي شدن پاسخگر
ج) بازخورد زيستي
د) راهبردهاي شناختي
__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي 21 مرداد 1388   #7
Administer


Administer آواتار ها

مديريت كل سايت
 
Administer آنلاین نیست.

پاسخ : نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي پاسخ : نمونه سوالات درس روانشناسی تربيتي

فصل هفتم - سوالات 111 - 96
96) کدام يک از نظريه هاي زير بينش براي حل مسائل را مورد بررسي قرار داده است ؟

الف) رفتار گرايي
ب) يادگيري مشاهده اي
ج) ياديگري معني دار
د) گشتالت97) طبق نظر مکتب گشتالت عامل اساسي در حل مسئله چيست ؟
الف) تجربه
ب) رفتار آشکار
ج) بازنمايي ذهني
د) جنبه کلامي98) تعريف يادگيري از نظر روانشناسان شناختي کدام است ؟
الف) پيوند بين محرک و پاسخ
ب) تغيير نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه
ج) تغيير در ساخت شناختي و فرايندهاي ذهني
د) فعاليتهاي طراحي شده به منظور ايجاد يادگيري99) يادگيري از راه بينش به چه موردي مربوط است ؟
الف) توجه به رفتار آشکار
ب) پيوند يادگيري قبلي و فعلي
ج) بکارگيري اطلاعات قبلي براي حل مسئله
د) درک روابط بين اجزاء مسئله100) در نظريه يادگيري معني دار آزوبل چه مطالبي را معني دار گويند ؟
الف) يادگيري آنها نياز به تمرين ندارد
ب) با مطالب آموخته شده قبلي ارتباط دارد
ج) قابل تجزيه به مطالب ساده تر نيستند
د) مطالب منطقي که قابل يادگيري هستند101) در کدام از موارد زير پيش سازمان دهنده به يادگيرندگان کمک مي کند ؟
الف) وقتي که آنها از پيش مطالب مشابه با مطلب جيد را آموخته اند
ب) وقتي که معلم بخواهد بتدريح از مطالب جزئي به کليات برسد
ج) وقتي که آنها رابطه بين مطالب جديد و قبلي را بروشني نمي دانند
د) وقتي که معلم نيازي به ايجاد چارچوب ذهني براي آنها نمي بيند102) از ديد آزوبل براي يادگيري عميق ابتدا بايد چه مطالبي را ارائه داد ؟
الف) جزئي
ب) اصلي
ج) مثالهاي دقيق
د) انتزاعي103) يکي از اختلاف نظرهاي عمده بين رفتار گرايان و شناخت گرايان در اين است که رفتار گرايان و شناخت گرايان به ترتيب به چه چيزي اهميت مي دهند ؟
الف) بازنمايي ذهني – رفتار آشکار
ب) بينش – تجربه
ج) رفتار آشکار – تجربه
د) تجربه – بازنمايي ذهني104) طبق نظريه يادگيري معني دار کلامي، يادگيري در چه شرايطي معني دار است ؟
الف) هماهنگي مطالب جديد با هدفهاي يادگيرندگان
ب) تقويت پاسخ مطلوب به طور دائم
ج) ارتباط مطالب جديد با ساختار شناختي
د) دادن فرصت تمرين به يادگيرنده105) کدام نظريه يادگيري ، شامل هر دو جنبه رفتاري و شناختي است ؟
الف) اجتماعي
ب) معني دار کلامي
ج) بينش
د) وسيله اي106) اينکه نوجوانان بيشتر از قهرمانان ، بازيگران و شخصيتهاي مشهور ورزشي و سينمايي تقليد مي کنند نمايانگر کدام مرحله از مراحل يادگيري مشاهده اي بندورا است ؟
الف) انگيزشي
ب) بازآفريني
ج) يادسپاري
د) توجه107) مهمترين عامل يا عنصر نظريه يادگيري اجتماعي چيست ؟
الف) تقويت
ب) مشاهده
ج) تداعي
د) تکرار108) در نظريه بندورا تقويت و تنبيه به ترتيب چه نقشي دارند ؟
الف) انگزيشي - بازدارندگي
ب) هر دو باز آفريني
ج) بازآفريني - انگيزشي
د) هردو انگيزشي109) در يادگيري اجتماعي ، آخرين مرحله يادگيري کدام است ؟
الف ) انگيزيشي
ب) بازآفريني
ج) يادسپاري
د) توجه110)اينکه از تجارب ديگران استفاده مي کنيم و ما نيز همان گونه رفتار مي کنيم نشانه کدام يک از موارد زير است؟
الف) جلب توجه افراد
ب) ايجاد واکنشهاي هيجاني
ج) تشويق رفتارهاي قبلي
د) آموزش مهارتهاي تازه

111) در کدام يک از مراحل يادگيري از راه مشاهده ، معلم بايد به افراد بازخورد دهد و آنها را در انجام رفتار صحيح هدايت کند ؟
الف) توجه
ب) يادسپاري
ج) انگيزشي
د) بازآفريني

__________________

امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی
 
برچسب ها
نمونه, تربيتي, سوالات

  کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش امتیاز به این موضوع
امتیاز به این موضوع:

انتخاب سریع یک انجمن

دانلود فایل,مقاله, سورس کد

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2018, Parsiland.com
کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!