انجمن پارسی لند
بازگشت   پارسی لند > فنی و مهندسی > مهندسی عمران > گرایش نقشه برداری

سایت پارسی لند | Parsiland Forums
  

مروری بر نقشه برداری زیر زمینی
نحوه نمایش امتیاز موضوع ابزارهای موضوع  
مروری بر نقشه برداری زیر زمینی 23 خرداد 1389   #1 (لینک)
djmhg
همکار سابق
 
djmhg is banned

مروری بر نقشه برداری زیر زمینی مروری بر نقشه برداری زیر زمینی

مروری بر نقشه برداری زیر زمینی
نقشه برداري زير زميني كه در غرب آنرا با كلمه لاتين UNDER ground surveying مي‌شناسند، شاخه اي از رشتهمهندسي نقشه برداري است كه شامل طراحي تونل، عملياتهاي اجرا و هدايت حفاريو بلاخره برداشت فضاهاي موجود طبيعي و مصنوعي زير زمين به منظور تهيه نقشهاز آنها با توجه به شرايط خاص نقشه برداري در زير زمين مي باشد.


نقشه برداري زير زميني:
نقشه برداري زير زميني كه در غرب آن را با كلمه لاتين UNDER groundsurveying مي‌شناسند، شاخه اي از رشته مهندسي نقشه برداري است كه شاملطراحي تونل، عملياتهاي اجرا و هدايت حفاري و بلاخره برداشت فضاهاي موجودطبيعي و مصنوعي زير زمين به منظور تهيه نقشه از آنها با توجه به شرايط خاصنقشه برداري در زير زمين مي باشد. در اهميت نقشه برداري و پيشرفتهاي آن ميتوان به ايجاد تونل زميني در زير دريايي دانش كه ارتباط بين پاريس و لندنرا بر قرار كند اشاره كرد.
كلا نقشه برداري زير زميني شامل موارد زير مي باشد:
1. طراحي (deign) در مرحله شروع پروژه
2. اجراي عمليات حفاري (unearth control) هدايت تونل را بر عهده دارد.
3. تهيه نقشه برداري از زير زمين
اصطلاحات نقشه برداري زير زميني:
1. زير زمين (UNDER ground): در اصطلاح عام به عوارض قابل دسترسي و يا طبيعي در داخل زمين مي گويند.
2. معدن (MINE): مجموعه تاسيسات زميني و دانالهاي زير زمين كه به منظورهدف خاصي احداث شده را معدن گويند. اصطلاحا به محل تجمع مواد معدني نيزمعدن مي گويند.
3. گالري( Gallery ): به دانالهاي افقي زير زميني كه از يك طرف به منظورخاصي مسدود است و خود يكي از راههاي ورود به زير زمين به شمار مي رودگالري مي گويند كه به سه نوع (اكتشافي، آماده سازي، اصلي و فرعي )وجوددارد.
4. تونل (tunnel ): دالان عبوري عريضي است كه از دو طرف باز مي شود و به انواع (افقي، مايل، مارپيچ، موجود مي باشد.
5. چاه (shaft): گالري قائمي كه از راههاي ورود به زير زمين به شمار ميرود و مقطع آن ممكن است دايره كه در اروپا و آسيا مرسوم است )و يا مستطيلكه در آمريكا مرسوم است باشد.
6. رمپ (Ramp):رمپ يا شيب گذر، تونل شيب داري است كه براي اتصال بين طبقاتمختلف معدن به كار مي رود اصطلاحا به آن بالارو يا پايين رو (دوبل ) نيزمي گويند.
7. گمانه (soundage): عبارت است از چاه كم قطر و عميقي كه براي نمونهبرداري از لايه هاي زمين و جهت دادن به امتداد حفاري از آن استفاده مي شودو در نوع (اكتشافي، و راهنما) موجود مي باشد.
8. حفاري: پيشروي در امر گود برداري زير زمين كه به وسيله ماشينهاي حفاري و يا اكتشافي انجام مي شود را گويند.
شرايط خاص نقشه برداري در زير زمين:
1. تاريكي و عدم نور كافي و محدوديت در استفاده از وسايل روشنايي براي معادني كه گازهاي اشتعال‌زا توليد مي كنند.
2. محدوديت فضا و در نتيجه محدود شدن كنترلهاي نقشه برداري و كم شدن درجه آزادي و دقت كار
3. امكان تخريب و ريزش تونل در صورت عدم پوسته گيري در زير زمين
4. امكان سقوط در چاه و يا فرو رفتن در زمينهاي سست
5. وجود گازهاي خفه كننده ناشي از مواد معدني
6. ورود آبهاي سطح الارضي به زيرزمين
7. اختلالات مغناطيسي ناشي از مواد آهني در زير زمين و مشكلات كار با قطب نما
8. وجود جريانات هوا در داخل تونل و به هم زدن تعادل شاقولهاي آويزان در تونل
9. تكانها و لرزشهاي زير زميني ناشي از عمليات حفاري ( آتش كاري) و مشكلبه هم خوردن تراز دستگاههاي نقشه برداري و جا به جا شدن ايستگاهها
10. كار نكردن دستگاههاي مخابراتي مثل بي سيم و مبايل و همچنين گيرنده هاي GPS در زير زمين
11. سختي كار
نكات ايمني در تونل و زير زمين:
1. قبل از ورود نكات ايمني مربوط به اين زير زمين را از بخش حفاظت و ايمني معدن تهيه و به خاطر بسپاريم
2. وسايل حفاظتي همراه فرد بوده و نحوه استفاده از آنها به فرد آموزش داده شود (كلاه ايمني، چراغ روشنايي، لباس كار، چكمه و... )
3. براي كار در هر قسمت معدن ابتدا وضعيت آن را بررسي كرده و قسمتي پيداكردن موقعيت آن را از روي نقشه نكات حفاظتي براي آن بررسي شود.
4. بودن هماهنگي مسئول معدن و مسئول عمليات نقشه برداري در قسمتهاي مختلف تونل حركت نكنيم.
5. قبل از ورود به زير زمين برنامه كار خود را از نظر زماني و مكاني به مسئول معدن اطلاع دهيم.
6. در وسط ريلها حركت نكنيم.
7. از بردن وسايل آتشزا به تونل جدا" خودداري كنيم.
8. به خاطر سپردن مسيري كه در آن حركت كرده و رفته ايم.
9. نگهداري و مواظبت از وسايل نقشه برداري در زير زمين.
10. هنگام حركت در تونل مواظب وسايل آويزان از سقف، از جمله شاقولها باشيم.
11. از ضربه زدن بي مورد به وسيله چكش به ديوارها و يا سقف تونلها جدا خودداري كنيم.
12. چراغ روشنايي را در مسير كار ديگران قرار نداده و آن را در چشم ديگران نيا ندازيم.
13. در صورت مواجه شدن با تاريكي مطلق نهايت دقت را براي بازگشت به محل روشنايي داشته باشيم.
14. از شوخي كردن با همكاران در گزنكها و شيبهاي تند بپرهيزيم.
روشهاي كلي نقشه برداري زير زميني:
1. روشهاي نقشه برداري زميني و ژئودزي كه در 90 درصد پروژه ها از اين روش استفاده مي شود.
2. روشهاي فتوگرامتري( برد كوتاه ) كه در مقطع برداري و كارهاي دقيق از آن استفاده مي شود.
3. روشهاي هيدروگرافي: براي معادن و تونلهاي آبي كه امكان نقشه برداري زميني وجود ندارد.
مراحل طراحي پروژه هاي زير زميني:
1. اكتشاف مقدماتي (مطالعه اوليه):
- براي پروژه هاي معدني بوسيله سطحي و نيمه عميق.
- براي پروژه هاي عمراني بوسيله گمانه زني و تشخيص جنس لايه هاي زميني
2. ايجاد شبكه ژئودتيك در منطقه مورد نياز:
- نقاط، تمام منطقه مورد نظر را بپوشاند
- شكل هندسي متناسب باشد. يعني شبكه، استحكام كافي داشته باشد.
- مختصاتها با دقت بسيار زياد محاسبه شوند.
3. تهيه نقشه هاي مورد نياز جهت طراحي تونل
4. طراحي پروژه مورد نظر
طراحي اجراي عمليات حفاري:
1. پياده كردن دقيق نقاط دهانه و چاهها و مشخص كردن سينه كار و ابعاد مقطع حفاري در محل اين نقاط بوسيله روشهاي دقيق از جمله تقاطع.
2. هدايت چند متر اوليه حفاري (تراشه تونل ) بوسيله جهت يابي مغناطيسي و تئودوليت
3. انتقال حداقل 2 نقطه كنترل مسطحاتي و ارتفاعي به داخل تونل
4. كنترل توام راستا و شيب تونل در ادامه حفاري بوسيله نقاط كنترل و دستگاههاي نقشه برداري بوسيله مشخص كردن سينه هاي كار
5. كنترل مقطع تونل در فواصل مشخصي از نقاط زير زمين.
طراحي كلي تهيه نقشه از زير زمين:
1. شناسايي نقاط ثابت شبكه هاي ژئودتيك روي زمين نزديك به دهانه تونلها و چاهها راههاي ورود به زير زمين
2. پياده كردن نقطه دهانه تونل به روش تقاطع و تعيين دقت مختصات آن از مختصات نقاط ثابت شبكه
3. انتخاب نقاط تحت الارضي تونلها و گالريها در محلهاي مناسب (نقاط اصلي و رفرانس سقفي يا كفي)
4. انجام پيمايش جهت انتقال مختصات از نقاط ثابت سطح الارضي به نقاط (ايستگاههاي ) تحت الارض.
5. انجام تراز يابي نقاط تحت الارضي جهت تهيه پروفيلهاي طولي كف و سقف و يا انجام برداشت هاي مربوط به مقطع برداري و تهيه مقطع تونل
6. انجام برداشتهاي لازم از ايستگاههاي زير زميني جهت تهيه نقشه هاي مورد درخواست از زير زمين.


ايستگاه گذاري در زير زمين:
بايد بيشتر دقت كرد كه در زير زمين ايستگاه گذاري هدف دار بوده و دوايستگاه به هم ديگر ديد داشته و ايستگاه گذاري در محلهاي مستحكم و بدونحركت قرار گيرد. ايستگاه گذاري طوري باشد كه زواياي پيمايش زير زمين به180درجه نزديك نشود. به علت زياد بودن خطاي انكسار نور روي محور تونل(Center Line ) حتي الامكان نقاط در كناره هاي تونل انتخاب شود. در نظرگرفتن اين نكته ضروري است كه امكان استقرار دوربين در ايستگاه وجود داشتهباشد. همچنين موانع ديد را بايد در نظر داشت تا امكان برداشت جزئيات بهراحتي ميسر باشد. انواع ايستگاه در زير زمين عبارت است از:
ايستگاه سقفي، ايستگاه كفي، ايستگاه ديواري و كشوئي.
انواع تونل عبارتند از:
1. تونل راههاي بين شهري
2. تونلهاي راه آهن هاي بين شهري
3. تونلهاي راه آهن هاي شهري (مترو)
4. تونلهاي معادن
5. تونلهاي سد سازي و نيروگاهها
6. تونلهاي طبيعي (غارها ) و قناتها و تونلهاي انتقال نيرو

خصوصيات وسايل و تجهيزات نقشه برداري زير زمين:
اين وسايل بايد سبك، كم حجم، دقيق، داراي نور داخلي، امكان سانتراژ ازايستگاه سقفي، ساده و مقاوم در برابر رطوبت، تغييرات ها، گرد و غبار وضربه باشند.
تارگتها در زير زمين:
از مهمترين تارگتها در زير زمين شاقولها هستند كه كاربردهاي بسيار زيادي داشته و به انواع زير تقسيم مي شوند:
شاقول ساده، شاقول زنجيره اي، شاقول چاه، شاقول اپنيكي وايزري.
وسايل طول يابي در زير زمين:
1. قرماي معمولي كه مرغوبترين آنها تر و ايشتباخ آلماني مي باشند.
2. مفتولهاي مدرج آويزان و (تراز ياب با تئودوليت ) و شاقولهاي چاه
3. طول يابهاي الكترونيكي (EDM) و وسايل جانبي مخصوص آنها براي كار در زير زمين
وسايل اندازه گيري زاويه در زير زمين:
1. تئودوليت معمولي
2. تئودوليتهاي آويزان
3. تئودليتهاي ليزري
4. ژيروتئودوليتها
وسايل تراز يابي در زير زمين:
تفاوت دوربين هاي ترازياب در زير زمين در اين است كه اين دوربين ها دربرابر سرما، گرما، گرد و غبار، ضربه و.... مقاوم بوده و از دقت بيشتريبرخوردارند. اين دوربين ها در فواصل كوتاه نيز مي توانند اندازه گيريكنند.
خصوصيات شاخص در زير زمين:
1. كوتاه باشد در حد يك و نيم تا سه متر كه به صورت كشوئي ارتفاع آن تغيير مي كند.
2. سطح آن روشن باشد تا بتوان در تاريكي از آن استفاده كرد.
3. تقسيم بندي آن طوري باشد كه بتوان سريع و راحت قرائت كرد.
انواع شاخص در زير زمين:
1. شاخصهاي منعكس كننده
2. شاخصهاي شفاف يا شيشه اي
3. شاخصهاي قابل آويزان
وسايل حفاري در زير زمين:
با توجه به اين كه سه روش براي حفاري در زير زمين مرسوم است، براي هريك وسايل و تجهيزات خاصي به كار مي روند. اين روشها عبارتند از:
. روش انفجاري 2. ماشين حفاري 3. ماشين آلات ساختماني
نكاتي در مورد بكارگيري شاقول در چاه:
1. آزاد بودن شاقول چاه: براي كنترل آزاد بودن شاقول در چاه حلقه اي را درداخل سيم شاقول كرده و از بالا به طرف پايين رها مي كنيم اگر اين حلقه بهته چاه رسيد شاقول آزاد مي باشد و سيم آن در جايي درگير نيست
2. با اين كه پريود اندازه گيري شده را با توجه به پريودهاي محاسبه شدهبراي ارتفاع آن چاه مقايسه كنيم. بايستي اين دو مقدار تقريبا با هم برابرباشند.
3. در اثر جريانات هوا و طولاني بودن طول سيم نوسانات پاندولي در شاقولايجاد مي شود كه براي برقراري تعادل آن نياز به دقت بسياري است. برايبرقرار كردن تعادل سريع از شبكه نفت يا روغن سوخته طوري استفاده مي كنيمكه شاقول در اين شبكه قرار گيرد.
4. در نظر گرفتن انحراف شاقول از خط يا امتداد شاقول با توجه به نيروهاي گريز از مركز و نيروي گريدليس.این مطلب با زحمات کاربرای این سایت جمع آوری شده است
اخلاق حکم می کند در صورت برداشت از سایت منبع را ذکر کنید!

 

آخرین ارسال djmhg
موضوع انجمن آخرین نویسنده پاسخ نمایش تاریخ آخرین نوشته
هروئين مقالات و دانستنی های پزشکی djmhg 0 1690 22 دی 1391 09:09
متادون چيست؟ مقالات و دانستنی های پزشکی djmhg 0 1526 22 دی 1391 09:08
ماری جو انا مقالات و دانستنی های پزشکی aryl 1 1776 22 دی 1391 09:07
کوکائين و کراک مقالات و دانستنی های پزشکی djmhg 0 1180 22 دی 1391 09:07
انواع مواد مخدر مقالات و دانستنی های پزشکی djmhg 0 1233 22 دی 1391 09:06
تمجيزك ، نورجيزك مقالات و دانستنی های پزشکی djmhg 0 1140 22 دی 1391 09:02
تاریخچه تریاک مقالات و دانستنی های پزشکی djmhg 0 1470 22 دی 1391 09:01
مواد و علائم مصرف آن مقالات و دانستنی های پزشکی djmhg 0 1476 22 دی 1391 09:00
10 اسم اول در لیست خطرناکترین مواد مخدر جهان مقالات و دانستنی های پزشکی djmhg 2 1603 22 دی 1391 08:59
حشيش مقالات و دانستنی های پزشکی aryl 1 1697 22 دی 1391 08:58


برچسب ها
earth, font, gps, line, size, فرد, قبل, كلي, كنترلهاي, كاري, لايه, لازم, لباس, مقايسه, مقدار, مقطع, ممكن, منظور, مهمترين, مواجه, مترو, مجموعه, محور, محدوديت, مركز, مراحل, مصنوعي, معدن, مغناطيسي, نقشه, نقطه, نكات, نكاتي, نياز, نيروهاي, نيروي, نگهداري, نداده, نزديك, هوا, يكي, يابي, گمانه, گيرنده, گالري, پايين, پروژه, آلات, آموزش, آمريكا, آزادي, الكترونيكي, انتقال, انتخاب, اندازه, اوليه, ايجاد, ابعاد, اجرا, اجراي, از دو طرف, است،, اصلي, بكارگيري, بوده, برداشت, تقسيم, تهيه, تاسيسات, تجمع, تجهيزات, تحت, تراشه, تشخيص, تعيين, تعادل, تغييرات, ثابت, حفاظت, حلقه, حتي, حداقل, خودداري, خاصي, خصوصيات, خطاي, دهيم, ديوارها, ديگران, ديد, دايره, داراي, درجه, درخواست, دسترسي, روشهاي, روغن, ريزش, راههاي, راستا, رسيد, زماني, زاويه, سقوط, سيم, سريع, شهري, شامل

  کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 

(نمایش همه كاربراني كه از اين موضوع بازدید نمودند: 34 نفر
akbar3, alicowboy 32, ali_reza_498, anitajoon, aryapour, babak_60_81, behaein, djmhg, dontforget, farbod abris, farzad_sh_mm, fgsina, gholamipor, hajali2020, hosaien, jbeygi, Karimi1364, kaveh_fahim, kia2800, mahdi_inserv, mahmoodcivil, mahmood_bass, majid22, mehdi_1396, nezam.mahmud, nimatt, niyazi, nouri.civil, reza1387, safa00, ss3701, taha hridari, انوار, سعید خواجه پ
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش امتیاز به این موضوع
امتیاز به این موضوع:

انتخاب سریع یک انجمن

دانلود فایل,مقاله, سورس کد

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2018, Parsiland.com
کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!