انجمن پارسی لند
بازگشت   پارسی لند > برنامه نویسی > PHP, ASP & ASP.Net, Html, Css, Perl, Python > Python

سایت پارسی لند | Parsiland Forums
  

تبدیل فایل متن به pdf
نحوه نمایش امتیاز موضوع: 2آرا, 5.00 میانگین. امتیاز: ابزارهای موضوع  
تبدیل فایل متن به pdf 14 بهمن 1387   #1 (لینک)
Z3R0


Z3R0 آواتار ها

کاربر فعال انجمن
 
Z3R0 آنلاین نیست.
نام واقعی: محمد
نوشته ها: 701
سپاس از دیگران: 36 بار
سپاس شده: 421 بار
دوستان من: 6 نفر
تیم من: پرسپولیس
عضو پارسی لند: بهمن 1387
حالت من: sarehal
نمایش پروفایل Z3R0   نمایش آلبوم های Z3R0   اضافه کردن Z3R0 به لیست دوستان شما   گروه های دسته جمعی

تبدیل فایل متن به pdf تبدیل فایل متن به pdf

کد:
این اسکریپت قادر است فایل متنی انتخابی شما را یونیکد اسکی به PDF تبدیل نماید .
import sys, os
import string
import time
import getopt

LF_EXTRA=0
LINE_END='\015'
# form feed character (^L)
FF=chr(12)

ENCODING_STR = """\
/Encoding <<
/Differences [ 0 /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /space /exclam
/quotedbl /numbersign /dollar /percent /ampersand
/quoteright /parenleft /parenright /asterisk /plus /comma
/hyphen /period /slash /zero /one /two /three /four /five
/six /seven /eight /nine /colon /semicolon /less /equal
/greater /question /at /A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L
/M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z /bracketleft
/backslash /bracketright /asciicircum /underscore
/quoteleft /a /b /c /d /e /f /g /h /i /j /k /l /m /n /o /p
/q /r /s /t /u /v /w /x /y /z /braceleft /bar /braceright
/asciitilde /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/dotlessi /grave /acute /circumflex /tilde /macron /breve
/dotaccent /dieresis /.notdef /ring /cedilla /.notdef
/hungarumlaut /ogonek /caron /space /exclamdown /cent
/sterling /currency /yen /brokenbar /section /dieresis
/copyright /ordfeminine /guillemotleft /logicalnot /hyphen
/registered /macron /degree /plusminus /twosuperior
/threesuperior /acute /mu /paragraph /periodcentered
/cedilla /onesuperior /ordmasculine /guillemotright
/onequarter /onehalf /threequarters /questiondown /Agrave
/Aacute /Acircumflex /Atilde /Adieresis /Aring /AE
/Ccedilla /Egrave /Eacute /Ecircumflex /Edieresis /Igrave
/Iacute /Icircumflex /Idieresis /Eth /Ntilde /Ograve
/Oacute /Ocircumflex /Otilde /Odieresis /multiply /Oslash
/Ugrave /Uacute /Ucircumflex /Udieresis /Yacute /Thorn
/germandbls /agrave /aacute /acircumflex /atilde /adieresis
/aring /ae /ccedilla /egrave /eacute /ecircumflex
/edieresis /igrave /iacute /icircumflex /idieresis /eth
/ntilde /ograve /oacute /ocircumflex /otilde /odieresis
/divide /oslash /ugrave /uacute /ucircumflex /udieresis
/yacute /thorn /ydieresis ]
>>
"""


PROG_HELP = """\

%(progname)s [options] [filename]

%(progname)s makes a 7-bit clean PDF file from any input file.

It reads from a named file, and writes the PDF file to a file specified by 
the user, otherwise to a file with '.pdf' appended to the input file.

Author: Anand B Pillai.

Copyright (C) 2003-2004 Free Software Foundation, http://www.fsf.org

There are various options as follows:

 -h\t\tshow this message\n
 -o/-O\t\tdirect output to this file
 -f<font>\tuse PostScript <font> (must be in standard 14, default: Courier)
 -I\t\tuse ISOLatin1Encoding
 -s<size>\tuse font at given pointsize (default 10) points\n
 -v<dist>\tuse given line spacing (default 12) points
 -l<lines>\tlines per page (default 60, determined automatically\n\t\tif unspecified)
 -c<chars>\tmaximum characters per line (default 80)
 -t<spaces>\tspaces per tab character (default 4)
 -F\t\tignore formfeed characters (^L)
  \t\t(i.e, accept formfeed characters as pagebreaks)\n
 -A4\t\tuse A4 paper (default Letter)
 -A3\t\tuse A3 paper (default Letter)
 -x<width>\tindependent paper width in points
 -y<height>\tindependent paper height in points
 -2\t\tformat in 2 columns
 -L\t\tlandscape mode

Note that where one variable is implied by two options, the second option
takes precedence for that variable. (e.g. -A4 -y500)

In landscape mode, page width and height are simply swapped over before
formatting, no matter how or when they were defined.
"""


class pyText2Pdf:

  def __init__(self):
    # version number
    self._version="1.1.1"
    # iso encoding flag
    self._IsoEnc=0
    # formfeeds flag
    self._doFFs=0
    self._progname="PyText2Pdf"
    self._appname = "".join((self._progname, " Version ", str(self._version)))
    # default font
    self._font="/Courier"
    # default font size
    self._ptSize=10
    # default vert space
    self._vertSpace=12
    self._lines=0
    # number of characters in a row
    self._cols=80
    self._columns=1
    # page ht
    self._pageHt=792
    # page wd
    self._pageWd=612
    # input file 
    self._ifile=""
    # output file 
    self._ofile=""
    # default tab width
    self._tab=4
    # input file descriptor
    self._ifs=None
    # output file descriptor
    self._ofs=None
    # landscape flag
    self._landscape=0

    # marker objects
    self._curobj = 5
    self._pageObs = [0]
    self._locations = [0,0,0,0,0,0]
    self._pageNo=0

    # file position marker
    self._fpos=0

  def argsCallBack(self, argslist, listoftuples=False):
    """ Callback function called by argument parser.
    Helps to remove duplicate code """

    x = 0
    while x<len(argslist):
      item = argslist[x]

      if listoftuples:
        o, a = item
      else:
        o = item

      if o == '-h':
        self.ShowHelp()
      elif o == '-I':
        self._IsoEnc=1
      elif o == '-F':
        self._doFFs=1
      elif o == '-2':
        self._columns=2
      elif o == '-L':
        self._landscape=1
          
      if o in ('-f', '-s', '-l', '-x', 'y', '-c', '-v', '-o', '-O'):
        
        if not listoftuples:
          x += 1
          try:
            a = argslist[x]
          except:
            msg = "Argument error for option " + o
            sys.exit(msg)

        if a == "" or a[0] == "-":
          msg = "Error: argument error for option " + o
          sys.exit(msg)
        elif o == '-f':
          self._font='/' + a
        elif o == '-A':
          if a == '3':
            self._pageWd=842
            self._pageHt=1190
          elif a =='4':
            self._pageWd=595
            self._pageHt=842
          else:
            psz=o[1]+a
            print self._progname, ': ignoring unknown paper size ', psz
        elif o == '-s':
          self._ptSize=int(a)
          if self._ptSize<1:
            self._ptSize=1
        elif o == '-v':
          self._vertSpace=int(a)
          if self._vertSpace<1:
            self._vertSpace=1    
        elif o == '-l':
          self._lines=int(a)
          if self._lines<1:
            self._lines=1
        elif o == '-c':
          self._cols=int(a)
          if self._cols<4:
            self._cols=4
        elif o == '-t':
          self._tab=int(a)
          if self._tab<1:
            self._tab=1
        elif o == '-x':
          self._pageWd=int(a)
          if self._pageWd<72:
            self._pageWd=72
        elif o == '-y':
          self._pageHt=int(a)
          if self._pageHt<72:
            self._pageHt=72
        elif o in ('-o', '-O'):
          self._ofile=a
        else:
          print self._progname, ': ignoring invalid switch: ', o

      x += 1

    
  def parseArgs(self):

    if len(sys.argv) == 1:
      self.ShowHelp()

    arguments=sys.argv[1:]
    
    optlist, args = getopt.getopt(arguments, 'hIF2Lf:A:s:v:l:c:t:x:y:o:')
    
    # input file is the first element in arg list
    # or last element in options list (in case of an error!)
    if len(args):
      self._ifile=args[0]
    else:
      l=len(optlist)
      tup=optlist[l-1]

    # parse options list
    if len(optlist):
      self.argsCallBack( optlist, listoftuples=True )
    else:
      self.argsCallBack( args )

    if self._landscape:
      print 'Landscape option on...'
    if self._columns==2:
      print 'Printing in two columns...'
    if self._doFFs:
      print 'Ignoring form feed character...'
    if self._IsoEnc:
      print 'Using ISO Latin Encoding...'
    print 'Using font', self._font[1:], ' size =', self._ptSize
      

  def writestr(self, str):
    """ Write string to output file descriptor.
    All output operations go through this function.
    We keep the current file position also here"""

    # update current file position
    self._fpos += len(str)
    for x in range(0, len(str)):
      if str[x] == '\n':
        self._fpos += LF_EXTRA
    try:
      self._ofs.write(str)
    except IOError, e:
      print e
      return -1

    return 0
      
  def Convert(self):
    """ Perform the actual conversion """
  
    if self._landscape:
      # swap page width & height
      tmp = self._pageHt
      self._pageHt = self._pageWd
      self._pageWd = tmp

    if self._lines==0:
      self._lines = (self._pageHt - 72)/self._vertSpace
    if self._lines < 1:
      self._lines=1
    
    try:
      self._ifs=open(self._ifile)
    except IOError, (strerror, errno):
      print 'Error: Could not open file to read --->', self._ifile
      sys.exit(3)

    if self._ofile=="":
      self._ofile=self._ifile + '.pdf'

    try:
      self._ofs = open(self._ofile, 'wb')
    except IOError, (strerror, errno):
      print 'Error: Could not open file to write --->', self._ofile
      sys.exit(3)

    print 'Input file =>', self._ifile
    print 'Writing pdf file', self._ofile, '...'
    self.WriteHeader(self._ifile)
    self.WritePages()
    self.WriteRest()

    print 'Wrote file', self._ofile
    self._ifs.close()
    self._ofs.close()
    return 0

  def WriteHeader(self, title):
    """Write the PDF header"""

    ws = self.writestr

    t=time.localtime()
    timestr=str(time.strftime("D:%Y%m%d%H%M%S", t))
    ws("%PDF-1.4\n")
    self._locations[1] = self._fpos
    ws("1 0 obj\n")
    ws("<<\n")

    buf = "".join(("/Creator (", self._appname, " By Anand B Pillai )\n"))
    ws(buf)
    buf = "".join(("/CreationDate (", timestr, ")\n"))
    ws(buf)
    buf = "".join(("/Producer (", self._appname, "(\\251 Free Software Foundation, 2004))\n"))
    ws(buf)
    
    if title:
      buf = "".join(("/Title (", title, ")\n"))
      ws(buf)

    ws(">>\n")
    ws("endobj\n")
  
    self._locations[2] = self._fpos

    ws("2 0 obj\n")
    ws("<<\n")
    ws("/Type /Catalog\n")
    ws("/Pages 3 0 R\n")
    ws(">>\n")
    ws("endobj\n")
    
    self._locations[4] = self._fpos
    ws("4 0 obj\n")
    ws("<<\n")
    buf = "".join(("/BaseFont ", str(self._font), " /Encoding /WinAnsiEncoding /Name /F1 /Subtype /Type1 /Type /Font >>\n"))
    ws(buf)
  
    if self._IsoEnc:
      ws(ENCODING_STR)
      
    ws(">>\n")
    ws("endobj\n")
    
    self._locations[5] = self._fpos
    
    ws("5 0 obj\n")
    ws("<<\n")
    ws(" /Font << /F1 4 0 R >>\n")
    ws(" /ProcSet [ /PDF /Text ]\n")
    ws(">>\n")
    ws("endobj\n")
  
  def StartPage(self):
    """ Start a page of data """

    ws = self.writestr
    
    self._pageNo += 1
    self._curobj += 1

    self._locations.append(self._fpos)
    self._locations[self._curobj]=self._fpos
  
    self._pageObs.append(self._curobj)
    self._pageObs[self._pageNo] = self._curobj
    
    buf = "".join((str(self._curobj), " 0 obj\n"))

    ws(buf)
    ws("<<\n")
    ws("/Type /Page\n")
    ws("/Parent 3 0 R\n")
    ws("/Resources 5 0 R\n")

    self._curobj += 1
    buf = "".join(("/Contents ", str(self._curobj), " 0 R\n"))
    ws(buf)
    ws(">>\n")
    ws("endobj\n")
    
    self._locations.append(self._fpos)
    self._locations[self._curobj] = self._fpos

    buf = "".join((str(self._curobj), " 0 obj\n"))
    ws(buf)
    ws("<<\n")
    
    buf = "".join(("/Length ", str(self._curobj + 1), " 0 R\n"))
    ws(buf)
    ws(">>\n")
    ws("stream\n")
    strmPos = self._fpos
  
    ws("BT\n");
    buf = "".join(("/F1 ", str(self._ptSize), " Tf\n"))
    ws(buf)
    buf = "".join(("1 0 0 1 50 ", str(self._pageHt - 40), " Tm\n"))
    ws(buf)
    buf = "".join((str(self._vertSpace), " TL\n"))
    ws(buf)
  
    return strmPos

  def EndPage(self, streamStart):
    """End a page of data """
    
    ws = self.writestr

    ws("ET\n")
    streamEnd = self._fpos
    ws("endstream\n")
    ws("endobj\n")
  
    self._curobj += 1
    self._locations.append(self._fpos)
    self._locations[self._curobj] = self._fpos
  
    buf = "".join((str(self._curobj), " 0 obj\n"))
    ws(buf)
    buf = "".join((str(streamEnd - streamStart), '\n'))
    ws(buf)
    ws('endobj\n')
  
  def WritePages(self):
    """Write pages as PDF"""
    
    ws = self.writestr

    beginstream=0
    lineNo, charNo=0,0
    ch, column=0,0
    padding,i=0,0
    atEOF=0
    
    while not atEOF:
      beginstream = self.StartPage()
      column=1
      
      while column <= self._columns:
        column += 1
        atFF=0
        atBOP=0
        lineNo=0
      
        while lineNo < self._lines and not atFF and not atEOF:
          
          lineNo += 1
          ws("(")
          charNo=0
          
          while charNo < self._cols:
            charNo += 1
            ch = self._ifs.read(1)
            cond = ((ch != '\n') and not(ch==FF and self._doFFs) and (ch != ''))
            if not cond:
              break

            if ord(ch) >= 32 and ord(ch) <= 127:
              if ch == '(' or ch == ')' or ch == '\\':
                ws("\\")
              ws(ch)
            else:
              if ord(ch) == 9:
                padding =self._tab - ((charNo - 1) % self._tab)
                for i in range(padding):
                  ws(" ")
                charNo += (padding -1)
              else:
                if ch != FF:
                  # write \xxx form for dodgy character
                  buf = "".join(('\\', ch))
                  ws(buf)
                else:
                  # dont print anything for a FF
                  charNo -= 1

          ws(")'\n")
          if ch == FF:
            atFF=1
          if lineNo == self._lines:
            atBOP=1
            
          if atBOP:
            pos=0
            ch = self._ifs.read(1)
            pos= self._ifs.tell()
            if ch == FF:
              ch = self._ifs.read(1)
              pos=self._ifs.tell()
            # python's EOF signature
            if ch == '':
              atEOF=1
            else:
              # push position back by one char
              self._ifs.seek(pos-1)

          elif atFF:
            ch = self._ifs.read(1)
            pos=self._ifs.tell()
            if ch == '':
              atEOF=1
            else:
              self._ifs.seek(pos-1)

        if column < self._columns:
          buf = "".join(("1 0 0 1 ",
                  str((self._pageWd/2 + 25)),
                  " ",
                  str(self._pageHt - 40),
                  " Tm\n"))
          ws(buf)

      self.EndPage(beginstream)

  def WriteRest(self):
    """Finish the file"""

    ws = self.writestr
    self._locations[3] = self._fpos
  
    ws("3 0 obj\n")
    ws("<<\n")
    ws("/Type /Pages\n")
    buf = "".join(("/Count ", str(self._pageNo), "\n"))
    ws(buf)
    buf = "".join(("/MediaBox [ 0 0 ", str(self._pageWd), " ", str(self._pageHt), " ]\n"))
    ws(buf)
    ws("/Kids [ ")
  
    for i in range(1, self._pageNo+1):
      buf = "".join((str(self._pageObs[i]), " 0 R "))
      ws(buf)

    ws("]\n")
    ws(">>\n")
    ws("endobj\n")
    
    xref = self._fpos
    ws("xref\n")
    buf = "".join(("0 ", str((self._curobj) + 1), "\n"))
    ws(buf)
    buf = "".join(("0000000000 65535 f ", str(LINE_END)))
    ws(buf)

    for i in range(1, self._curobj + 1):
      val = self._locations[i]
      buf = "".join((string.zfill(str(val), 10), " 00000 n ", str(LINE_END)))
      ws(buf)

    ws("trailer\n")
    ws("<<\n")
    buf = "".join(("/Size ", str(self._curobj + 1), "\n"))
    ws(buf)
    ws("/Root 2 0 R\n")
    ws("/Info 1 0 R\n")
    ws(">>\n")
    
    ws("startxref\n")
    buf = "".join((str(xref), "\n"))
    ws(buf)
    ws("%%EOF\n")
    
  def ShowHelp(self):
    """Show help on this program"""
    
    sys.exit( PROG_HELP % {'progname': self._progname} )

def main():
  
  pdfclass=pyText2Pdf()
  pdfclass.parseArgs()
  pdfclass.Convert()

if __name__ == "__main__":
  main()این مطلب با زحمات کاربرای این سایت جمع آوری شده است
اخلاق حکم می کند در صورت برداشت از سایت منبع را ذکر کنید!

__________________
گفتمش دل می خری ؟... پرسید چند؟
گفتمش دل مال تو تنها بخند .... خنده کرد و دل ز دستانم ربود
تا به خود باز آمدم او رفته بود.... دل ز دستش روی خاک افتاده بود
جای پایش روی دل جا مانده بود
 

آخرین ارسال Z3R0
موضوع انجمن آخرین نویسنده پاسخ نمایش تاریخ آخرین نوشته
معرفی Multi Commander 4.6.1 Build 1802 + Portable x86/x64 فایل منیجر برای ویندوز دانلود نرم افزارهای جدید و رایگان Z3R0 0 434 10 آبان 1393 11:05
معرفی Evernote 5.7.0.5492 نکته برداری و نوشتن یادداشت دانلود نرم افزارهای جدید و رایگان Z3R0 0 452 10 آبان 1393 11:05
معرفی Geek Uninstaller 1.3.2.40 حذف برنامه ها از ریشه در کمترین زمان ممکن دانلود نرم افزارهای جدید و رایگان Z3R0 0 518 10 آبان 1393 11:05
معرفی Connection Keeper 14.0 صرفه جویی در زمان و پهنای باند اینترنت دانلود نرم افزارهای جدید و رایگان Z3R0 0 456 10 آبان 1393 11:05
معرفی Opaque Taskbar 2.6 فعال و غیر فعال کردن حالت شیشه ای تسکبار در ویندوز 8 دانلود نرم افزارهای جدید و رایگان Z3R0 0 516 10 آبان 1393 11:05
معرفی Disk Labeler Deluxe 6.2.130 ساخت و چاپ برچسب دیسک دانلود نرم افزارهای جدید و رایگان Z3R0 0 445 10 آبان 1393 11:05
معرفی Google Android Studio 0.9.0 برنامه نویسی اندروید دانلود نرم افزارهای جدید و رایگان Z3R0 0 565 10 آبان 1393 11:05
معرفی phpMyAdmin 4.2.11 Final مدیریت بانک های اطلاعاتی MySQL دانلود نرم افزارهای جدید و رایگان Z3R0 0 544 10 آبان 1393 11:05
معرفی z_o_o_m's File & Image Uploader 6.9.7 آپلود فایل به روی 250 سرور رایگان دانلود نرم افزارهای جدید و رایگان Z3R0 0 417 9 آبان 1393 22:00
معرفی Goodsync Enterprise 9.9.10.5 بک آپ گیری و هماهنگ سازی فایل دانلود نرم افزارهای جدید و رایگان Z3R0 0 347 9 آبان 1393 22:00

برچسب ها
ede, تبدیل

  کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 

(نمایش همه كاربراني كه از اين موضوع بازدید نمودند: 2 نفر
pooya_m_b, Z3R0
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش امتیاز به این موضوع
امتیاز به این موضوع:

انتخاب سریع یک انجمن

دانلود فایل,مقاله, سورس کد

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2016, Parsiland.com
کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!