انجمن پارسی لند - منابع کنکور ارشد مرمت

انجمن پارسی لند (http://www.parsiland.com/)
-   کنکور کارشناسی ارشد معماری (http://www.parsiland.com/f688-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
-   -   منابع کنکور ارشد مرمت (http://www.parsiland.com/66693-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA)

komail 29 مرداد 1390 00:35

منابع کنکور ارشد مرمت
 
آسیب شناسی:
1دوازده درس مرمت (اصلی)
2.رطوبت ـ ماساری (اصلی)
2.آسیب‌شناسی خوشنویس (اصلی)

4.حفاظت و نگهداری در کاوشهای باستان شناسی (نایاب) (اصلی) 5پايدار كردن سازه‌هاي آجري (فن‌هاي مداخله) (اصلی) (فقط صفحات مرتبط مطالعه شود / فرمولها و اثبات آنها نیازی نیست)

6فيلدن (تکمیلی)
7.کاربری پژوهش‌های آزمایشگاهی در حفظات و مرمت بناهای تاریخی (تکمیلی)

8آسیب‌شناسی رضازاده (اصلی)

9 آسیب‌شناسی رضازاده (اصلی)
سازه:

1.جزوه سازه بناهای سنتی انجمن مهرازی ایران (اصلی) (نایاب )2 .مجله اثر ۲۰ و ۲۴ (اصلی) (نایاب) 3.آژند و آمود - بزرگمهری (اصلی)

4.نیارش سازه های تاقی - معماریان (تکمیلی)(نایاب) (5.مواد و مصالح - آقای حامی (تکمیلی)

6.مقاله حفاظت بنا های سنگی - رسول وطن دوست (تکمیلی)

7.علل فرسودگی بناهای سنگ – رسول وطن دوست (تکمیلی)
تاریخ معماری:

1.معماری جهان ـ زارعی (اصلی)

2.سبک شناسی ـ پیرنیا (اصلی)
4.سیر هنر در تاریخ ۱ و ۲ «پيش‌دانشگاهي» (اصلی)

5.فرهنگ مهرازی ایران (اصلی)

6.آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران (بخشهاي مربوط به معماري) «پيش‌دانشگاهي» (اصلی)

7.آشنايي با بناهاي تاريخي «پيش‌دانشگاهي» (اصلی)

8.بناهاي تاريخي و اماكن باستاني ايران «پيش‌دانشگاهي» (اصلی)
9.تاريخ هنر ايران «پيش‌دانشگاهي» (اصلی)

10.مجلات معماري و فرهنگ شماره‌هاي: 1 و 2 و 16 و 17 و 18 و 19 (اصلی)

11.آشنايي با معماري اسلامي ايران ـ پيرنيا (اصلی)

12.کتاب ۲ جلدی اصول و روشهای طراحی شهری آقای توسلی (تکمیلی)

13.اقليم و معماری «توسلی» (تکمیلی)

14.معماري ايران ـ آرتور پوپ (تکمیلی)

15.جزوات کلاسی آقای معماریان (تکمیلی)
16.تاريخ معماري مدرن ـ بنه ولو ـ ترجمه سيروس باور (تکمیلی)

17.معماري معاصر غرب ـ قباديان (تکمیلی)

18.ابنيه سنتي ـ وحيد قباديان (تکمیلی)

19.از شار تا شهر ـ حبيبي(تکمیلی)

20.معماری مسکن (اجرای ساختمان در معماری برون گرا و دورنگرا) - آقای معماريان (تکمیلی)

21.ماد، هخامنشي، ساساني .. (تکمیلی)

22.مجموعه كتابهاي كنگره بم (هر سه دوره ـ 15 جلد)(تکمیلی)

23.مطالعه تمام مجلات اثر (تکمیلی)

مبانی نظری مرمت:

1.باز زنده سازی شهرها و بناهای تاريخی ـ دکتر فلامکی (اصلی)

2.مجلات هفت شهر با موضوعات مرمت و مرمت شهری (شماره های ۳ و ۴و ۱۱ و ۱۲و ۱۳) (تکمیلی و اصلی)(نایاب)

3.مبانی نظری - رضازاده (اصلی) (نایاب) 4.مبانی نظری خوشنویس (اصلی) (نایاب) 5.مبانی نظری حناچی (اصلی) (نایاب) 6.مرمت شهری ـ دکتر سيد محسن حبيبی(اصلی)

7.مجلات آبادی شماره‌هاي: ۴۵ و ۴۹ و 51 و52 (اصلی)

8.تئوری مرمت (سزاره براندی/ ترجمه پیروز حناچی) (اصلی)

9.راهنمای مدیریت برای محوطه‌های میراث جهانی (یوکایوکیلتو / ترجمه پیروز حناچی) (اصلی)

10.بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان (حناچی و دیگران) (اصلی)

11.سيری در تجارب جهانی مرمت شهری «از ونيز تا شيراز » ـ دکتر فلامکی (اصلی) (تصاویر این کتاب مهم می‌باشند)

12.مجموعه مقالات اولین سمینار وجود و آینده مراکز مسکونی تاریخی (به کوشش دکتر فلامکی) (اصلی)

13.تاريخ شکل گیری شهر (ايران و غرب) ـ دکتر فلامکی (تکمیلی)

14.مجلات صفه (تکمیلی)

15.منشور آتن ـ فلامكي(تکمیلی)

زبان :

1.زبان عمومي (اصلی)

2.Architectuer - رستگارپور (دروس ۱۵ و ۷ و ۸ و ۱۴) -دروس از راست به چپ به ترتیب اولویت ذکر شده (اصلی)

۵۰۴ لغت (اصلی)ساعت 23:43 دقیقه

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2018, Parsiland.com

کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!